Pravidlá súťaže „Vyhraj IT Techniku pre svoju školu“

Usporiadateľom súťaže  s názvom „Vyhraj IT Techniku pre svoju školu“ (ďalej len „súťaž“) je:

Lidl Slovenská republika, v.o.s.
so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava
IČO: 35 793 783
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl.č.:1160/B,

(ďalej len „usporiadateľ“ alebo „spoločnosť Lidl“).

Spoločnosť Lidl je obchodná spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky prevádzkuje sieť maloobchodných predajní LIDL (ďalej len „predajne Lidl“).

Termín konania súťaže

Súťaž prebieha v čase od 02.05.2022 (00:00:00) – 30.06.2022 (23:59:59) (ďalej len „čas konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

Účasť v súťaži a priebeh súťaže

Účastníkmi súťaže sú všetky súkromné a verejné základné a stredné školy ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „účastník súťaže“).

Účastníci súťaže sú do súťaže zapojení automaticky, o čom budú zo strany usporiadateľa písomne upovedomení. Účastník súťaže, ktorý usporiadateľa vhodným spôsobom upovedomí, že o účasť v súťaži nemá záujem, bude zo súťaže okamžite vyradený. V prípade ak účastník nemá záujem o účasť v súťaži, oznámi to písomne e-mailom na lidl@relations.sk

Pre účely tejto súťaže sú účastníci súťaže rozdelení podľa počtu vyučovaných žiakov v čase konania súťaže do nasledovných kategórií:

Kategória Počet žiakov
1. Do 20
2. 21 - 50
3. 51 - 120
4. 121 - 170
5. 171 – 250
6. 251 - 350
7. 351 - 500
8. 501 a viac

Počas času konania súťaže obdržia zákazníci uskutočňujúci nákupy v predajniach spoločnosti Lidl v súlade s pravidlami marketingovej akcie „Slovenskô ako maľované“ hlasovacie kartičky s unikátnymi hlasovacími kódmi pre účely tejto súťaže. Zákazník môže svoj unikátny hlasovací kód v čase konania súťaže zaregistrovať na stránke www.malovaneslovensko.sk a odovzdať jednému z účastníkov súťaže svoj hlas. Na hlasy odovzdané po čase konania súťaže sa neprihliadne. Zákazník sa môže hlasovania zúčastniť aj opätovne každou obdržanou hlasovacou kartičkou.

Výhry v súťaži

V súťaži budú rozdelené nasledovné výhry:

Kategória Výhra
1. 1x IT vybavenie podľa vlastného výberu v hodnote 5 000 eur s DPH
2. 1x IT vybavenie podľa vlastného výberu v hodnote 10 000 eur s DPH
3. 1x IT vybavenie podľa vlastného výberu v hodnote 15 000 eur s DPH
4. 1x IT vybavenie podľa vlastného výberu v hodnote 20 000 eur s DPH
5. 1x IT vybavenie podľa vlastného výberu v hodnote 25 000 eur s DPH
6. 1x IT vybavenie podľa vlastného výberu v hodnote 30 000 eur s DPH
7. 1x IT vybavenie podľa vlastného výberu v hodnote 35 000 eur s DPH
8. 1x IT vybavenie podľa vlastného výberu v hodnote 40 000 eur s DPH

Spôsob určenia výhercov vyššie uvedených výhier je uvedený v bode 4. týchto pravidiel súťaže.

Spôsob výberu výhercov 

Po uplynutí času konania súťaže v bode 1. týchto pravidiel súťaže, najneskôr v lehote 8 pracovných dní od okamihu skončenia času konania súťaže, pristúpi usporiadateľ k zrátaniu hlasov odovzdaných zákazníkmi účastníkom súťaže a v rámci každej kategórie určí z účastníkov súťaže jedného výhercu, ktorý v rámci kategórie obdržal najviac odovzdaných hlasov, ktorému odovzdá výhru pre príslušnú kategóriu podľa bodu 3. týchto pravidiel.

Účastník súťaže sa môže stať výhercom výhry len raz (1).

Kontaktovanie výhercov, uplatnenie a distribúcia výhry

Výherca výhry bude v prípade výhry o tejto skutočnosti oboznámený prostredníctvom e-mailovej adresy alebo telefonicky na kontakte uvedenom v zozname škôl podľa štatistického úradu Slovenskej republiky. Výhercovia budú zverejnení na stránke www.malovaneslovensko.sk. Usporiadateľ súťaže pristúpi k oboznámeniu výhercu o skutočnosti podľa predchádzajúcej vety v lehote do 8 pracovných dní odo dňa určenia výhercov v zmysle bodu 4. týchto pravidiel súťaže.  

Na základe individuálnej dohody usporiadateľ výhercovi sprístupní vybranú ponuku IT vybavenia zostavenú podľa aktuálnej ponuky s uvedením hodnoty jednotlivých položiek, z ktorých si výherca vyberie na základe vlastného rozhodnutia položky v maximálnej hodnote rovnej hodnote výhry a usporiadateľ ich v dohodnutej lehote doručí.

Spoločnosť Lidl nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol usporiadateľ upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane dopravcu – kuriéra.

Výherca nie je povinný výhru prijať.

Výherca si nemôže nárokovať inú výhru. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné zameniť za hotovosť.

Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak.

Všeobecné podmienky

Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže a hlasujúci zákazník svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Vyobrazenia výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusia zodpovedať skutočnej podobe výhier.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

Usporiadateľ je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.

Usporiadateľ v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia.  Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh súťaže sa zasielajú písomne e-mailom na sutaz@lidl.sk, a to do 14 dní od vzniku dôvodu na sťažnosť, najneskôr však do 10 dní od skončenia času súťaže. Na sťažnosti zaslané po termíne a oznámené telefonicky sa neprihliada.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá súťaže sú k dispozícii na stránke www.malovaneslovensko.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle usporiadateľa.

V Bratislave dňa 25.4.2022                                                                Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Impressum

Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava,
IČO: 35 793 783,
DIČ: 2020279415, IČ-DPH: SK2020279415,
Registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl.č.:1160/B, Štatutárny orgán – spoločník - Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o.